logo
Συνεχίστε στο περιεγχόμενο

Blog

Νέα & ενδιαφέροντα άρθρα.

Ηλεκτρικό Τόξο – Κίνδυνοι και Προστασία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Είναι γνωστό πως ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους, ο οποίος αποτελεί και κύρια πηγή σοβαρών ηλεκτρικών ατυχημάτων, σχετίζεται με την εμφάνιση ηλεκτρικού τόξου στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Αναλυτικότερα, το ηλεκτρικό τόξο ενδέχεται να εμφανιστεί κατά την εκτέλεση εργασιών που απαιτούν διακοπή ή επαναφορά τάσης. Εμφανίζεται όταν δύο ηλεκτρόδια που βρίσκονται σε επαφή έτσι ώστε να αποτελούν μαζί με μια πηγή ρεύματος ένα κλειστό κύκλωμα που διαρρέεται από ρεύμα έντασης μερικών Αμπέρ απομακρυνθούν κατά μερικά χιλιοστά. Σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται ανάμεσα στα άκρα τους ένας σπινθήρας. Εφόσον στα άκρα των ηλεκτροδίων διατηρηθεί κατάλληλη τάση (45‐50 Volt), ο σπινθήρας σταθεροποιείται, ενώ παράλληλα το αέριο που βρίσκεται ανάμεσά τους λειτουργεί ως γέφυρα εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της κυκλοφορίας του ηλεκτρικού ρεύματος

Αναλόγως της έντασης του ηλεκτρικού τόξου, οι κίνδυνοι που μπορεί να εμφανιστούν είναι:

 • Ανάπτυξη θερμοκρασίας που μπορεί να φτάσει τους 1600°C, προκαλώντας την τήξη του συνόλου σχεδόν των υλικών που διαρρέει
 • Εκρηκτικές δυνάμεις – ωστικό κύμα
 • Πολύ ψηλά επίπεδα θορύβου
 • Πολύ έντονη λάμψη που περιλαμβάνει και UV
 • Έκλυση πλάσματος
 • Τοξικοί καπνοί και αναθυμιάσεις
 • Στερεά υπολείμματα κινούμενα με πολύ μεγάλη ταχύτητα

Οι επιπτώσεις στον εργαζόμενο από ένα τέτοιο φαινόμενο είναι πολλαπλές. Εγκαύματα, τύφλωση, απώλεια ακοής, ζημιά στον θώρακα (λόγω της διαδρομής που ακολουθεί το ρεύμα στο ανθρώπινο σώμα) και εκτεταμένα τραύματα τα οποία το σύνολο και η σοβαρότητά τους οδηγεί συχνά στον θάνατο.

Καθίσταται λοιπόν αδήριτη η ανάγκη, για την λήψη όλων εκείνων των μέτρων τόσο συλλογικών όσο και ατομικών για την αποτελεσματική εξάλειψη του κινδύνου εμφάνισης του φαινομένου του ηλεκτρικού τόξου. Ως προς τις μεθόδους αντιμετώπισης του, γεγονός το οποίο θα πρέπει να αποτελεί το τελευταίο επίπεδο στην ιεραρχία ενδογενούς ασφάλειας, είναι ιδιαίτερα σημαντική η επιλογή των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας Μ.Α.Π (όπως προστατευτικός ρουχισμός, γάντια, προστατευτικό κεφαλής και μάσκα , υποδήματα κλπ), τα οποία δύναται να παρέχουν τις υψηλότερες συνθήκες ασφαλείας στους εργαζομένους κατά τις εργασίες χειρισμού και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Στα πλαίσια αυτά γίνεται αντιληπτό πως η προμήθεια των αντίστοιχων προϊόντων προστασίας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα διαπιστευτήρια, όπως μέσα ατομικής προστασίας πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές, φέροντας την αντίστοιχη σήμανση CE και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης των κατασκευαστών τους.

Ιδιαίτερα για την επιλογή του προστατευτικού ρουχισμού έναντι του φαινομένου του ηλεκτρικού τόξου, σημαντικός αρωγός αποτελεί η θέσπιση διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων κατά IEC και EN αντίστοιχα, τα οποία καθορίζουν το σύνολο των προδιαγραφών και περιορισμών με στόχο τον προσδιορισμό, πιστοποίηση και τελικώς επιλογή των κατάλληλων ειδών ρουχισμού ασφαλείας (protective clothing), ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες εργασίας και χαρακτηριστικά του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού:

Το πρότυπο IEC 61482-1-2 και το αντίστοιχο ευρωπαϊκό ΕΝ 61482-1-2, εξετάζουν αναλυτικά τις μεθόδους ελέγχου των υλικών και των τελικών προϊόντων ρουχισμού προστασίας έναντι του φαινομένου του ηλεκτρικού τόξου.

Παράλληλα αξίζει να σημειωθεί πως το σύνολο των εκτελούμενων τεχνικών μελετών εκτίμησης κινδύνων αναφορικά με τα ηλεκτρικά ατυχήματα προβαίνουν κατά κύριο λόγο στον υπολογισμό και προσδιορισμό της έντασης ενέργειας του ηλεκτρικού τόξου ( incident energy – cal/cm2) σε διάφορες θέσεις εργασίας μπροστά από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, συνδεόμενες με τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Ως εκ των προαναφερομένων καθίσταται επιτακτική η ανάγκη επιλογής κατάλληλου προστατευτικού ρουχισμού, ο οποίος πέραν των προδιαγραφών του προτύπου αναφορικά με τα αποτελέσματα των εφαρμοζόμενων μεθόδων ελέγχου, όπως περιγράφηκαν παραπάνω, να παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας έναντι της εμφανιζόμενης έντασης ενέργειας (incident energy), σύμφωνα με τα δεδομένα και τις διαπιστώσεις των τεχνικών μελετών εκτίμησης των ηλεκτρικών κινδύνων του ηλεκτρικού τόξου.

Τα συνηθέστερα εργαλεία για τον υπολογισμό των επιπέδων έντασης ενέργειας (incident energy) κατά την εμφάνιση του ηλεκτρικού τόξου, σε διάφορες θέσεις μπροστά από τον εργαζόμενο και για διάφορα είδη ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αποτελούν τα πρότυπα IEEE 1684 και NFPA 70E.


Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων αντλιοστασίου ύδρευσης Δήμου Διονύσου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ΑΡΠΕΔΩΝ ανέλαβε τον σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση των νέων ηλεκτρολογικών πινάκων για το Αντλιοστάσιο ύδρευσης του Δήμου Διονύσου.

Το αντλιοστάσιο στεγάζει 3 αντλητικά συγκροτήματα με διαφορετικές ενεργειακές απαιτήσεις.

Ο νέος ηλεκτρολογικός πίνακας είναι 4 πεδίων με 1 Inverter για Αντλητικό συγκρότημα 140 kW και 2 Inverter για Αντλητικά συγκρoτήματα 75 kW.

Πριν τη σύνδεση των πινάκων έγινε έλεγχος διηλεκτρικής αντοχής στα καλώδια και πραγματοποιήθηκαν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι για τη διασφάλιση ορθής και ασφαλούς εκτέλεσης.

Η διακοπή ηλεκτροδότησης του αντλιοστασίου ήταν συνολικά λιγότερη από 3 ώρες.

Για την παράδοση του έργου έγιναν σε όλους τους πίνακες δοκιμές πεδίου σύμφωνα με το πρότυπο EN 61439 από διαπιστευμένο φορέα (LABOR AE) όπου τα αποτελέσματα έδειξαν πλήρη συμμόφωση.


Προλάβετε διαρροές σε συστήματα κλιματισμού και ψύξης με μόνιμους αισθητήρες πίεσης

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

air conditioning installation

Τα συστήματα κλιματισμού και ψύξης υποφέρουν από διαρροές. Μέσα σε ένα χρόνο δεν είναι απίθανο το 30% του ψυκτικού υγρού στο κύκλωμα να χαθεί. Καθώς υπάρχει και νομική απαίτηση μόνιμης παρακολούθησης γιά ορισμένες κατηγορίες συστημάτων (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014), θεωρήσαμε σκόπιμο να κάνουμε κάποιες δοκιμές ώστε να δώσουμε την ευκαιρία η πλήρωση του συστήματος να γίνεται έγκαιρα και χωρίς απρόοπτα.

Χρησιμοποιώντας μία επαφή ON/OFF και ένα μόνιμα εγκατεστημένο αισθητήρα πίεσης στην πλευρά της αναρρόφησης, καταφέραμε αξιόπιστα να παρατηρήσουμε τη συμπεριφορά του κυκλώματος κατά την τεχνητή αφαίρεση και προσθήκη ψυκτικού υγρού.

Αισθητήρας πίεσης

Το συγκεκριμένο σύστημα σε κανονική λειτουργία με το συμπιεστή ενεργό, έχει πίεση κυκλώματος στα 3.6 – 3.7 bar.

Κατά την αφαίρεση ψυκτικού υγρού η πτώση πίεσης είναι καταφανής.

Μετά από δοκιμές καταλήξαμε σε δύο συναγερμούς για την συγκεκριμένη εγκατάσταση στην πλατφόρμα Arpedon Mechbase.

Έναν Minor συναγερμό στο επίπεδο των 3.3 bar που λειτουργεί σαν προειδοποίηση και έναν Major συναγερμό στα 3 bar.

Και οι δύο συναγερμοί δημιουργούν αυτόματα εντολές εργασίας στο λογισμικό συντήρησης (CMMS) το οποίο έχει εγκατασταθεί στην συγκεκριμένη εγκατάσταση, για έλεγχο των μετρήσεων.

Αν η εγκατάστασή σας περιλαμβάνει κλιματιστικές / ψυκτικές μονάδες, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να διαγνώσετε έγκαιρα τις διαρροές με τα μόνιμα συστήματα Arpedon Maintnode.

Στα προιόντα μας μπορεί να ενσωματωθεί οποιοσδήποτε βιομηχανικός αισθητήρας. Η διαδικασία επαύξησης δυνατοτήτων είναι συνεχής. Συζητήστε μαζί μας για την εφαρμογή σας.


Τι είναι η σπηλαίωση αντλίας και πως να την αποφύγετε

Αντλία

Έχετε μια αντλία που βγάζει ήχους σκασίματος, ή ακούγεται σαν να αντλεί μάρμαρα; Εάν ναι, μπορεί να έχετε πρόβλημα σπηλαίωσης.

Η σπηλαίωση της αντλίας μπορεί να προκαλέσει έναν αριθμό προβλημάτων στο σύστημα άντλησης, συμπεριλαμβανομένου του υπερβολικού θορύβου και της κατανάλωσης ενέργειας και σοβαρές ζημιές στην ίδια την αντλία.

Σπηλαίωση εικόνα 1
Σπηλαίωση εικόνα 2
Σπηλαίωση εικόνα 3

Περιγραφή του φαινομένου

Με απλά λόγια, η σπηλαίωση είναι ο σχηματισμός φυσαλίδων ή κοιλοτήτων σε υγρό, που αναπτύσσεται σε περιοχές σχετικά χαμηλής πίεσης γύρω από μια φτερωτή. Η έκρηξη ή κατάρρευση αυτών των φυσαλίδων σε περιοχές που αυξάνεται η πίεση του ρευστού προκαλεί έντονα κρουστικά κύματα μέσα στην αντλία, προκαλώντας σημαντική ζημιά στην φτερωτή και/ή στο περίβλημα της αντλίας.

Εάν δεν διορθωθεί, η σπηλαίωση της αντλίας μπορεί να προκαλέσει:

 • Βλάβη του περιβλήματος της αντλίας, της φτερωτής η/και του άξονα
 • Υπερβολικό επίπεδο δονήσεων – οδηγεί σε πρόωρη απώλεια στεγανοποίησης και αστοχία ρουλεμάν
 • Υψηλότερη από την απαραίτητη κατανάλωση ενέργειας
 • Μειωμένη ροή και/ή πίεση

Υπάρχουν επίσης δύο φαινόμενα που παρουσιάζουν ανάλογη συμπεριφορά με την σπηλαίωση και απαιτείται να αναφερθούν: επανακυκλοφορία και αερισμός η παγίδευση αέρα.

ΣΠΗΛΑΙΩΣΗ

Φτερωτή αντλίας

Όταν μια αντλία βρίσκεται σε συνθήκες χαμηλής πίεσης ή υψηλού κενού, δημιουργείται σπηλαίωση. Εάν η αντλία είναι ‘στεγνή’ ή δεν λαμβάνει αρκετή ροή, θα σχηματιστούν φυσαλίδες ή κοιλότητες στο μάτι της φτερωτής. Καθώς οι φυσαλίδες μεταφέρονται στην πλευρά της κατάθλιψης της αντλίας, οι συνθήκες αλλάζουν, συμπιέζοντας τη φυσαλίδα σε υγρό και προκαλώντας έκρηξη στην φτερωτή.

Μια φτερωτή που έχει πέσει θύμα της σπηλαίωσης θα έχει μεγάλα κομμάτια υλικού που λείπουν ή πολύ μικρά κομμάτια με αποτέλεσμα να μοιάζει με σφουγγάρι. Η ζημιά εμφανίζεται γύρω από το μάτι της φτερωτής.

Πιθανές αιτίες:

 • Απόφραξη της περιοχής αναρρόφησης
 • Η αντλία λειτουργεί περισσότερο προς τα δεξιά στην καμπύλη λειτουργίας
 • Κακός σχεδιασμός σωληνώσεων
 • Κακές συνθήκες αναρρόφησης (απαιτήσεις NPSH)

ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Επανακυκλοφορία εικόνα 1
Επανακυκλοφορία εικόνα 2

Όταν η πίεση κατάθλιψης μιας αντλίας είναι εξαιρετικά υψηλή ή λειτουργεί σε λιγότερο από το 10% του σημείου βέλτιστης απόδοσης (BEP), εμφανίζεται επανακυκλοφορία του υγρού. Η υψηλή πίεση κατάθλιψης καθιστά δύσκολη τη ροή του υγρού από την αντλία, επομένως κυκλοφορεί μέσα σε αυτήν. Το υγρό ρέει μεταξύ της φτερωτής και του περιβλήματος σε πολύ υψηλή ταχύτητα, προκαλώντας κενό στο τοίχωμα του περιβλήματος και σχηματισμό φυσαλίδων.

Η έκρηξη αυτών των φυσαλίδων προκαλεί κρουστικά κύματα, προκαλώντας πρόωρη φθορά των άκρων της φτερωτής και του περιβλήματος της αντλίας. Σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να προκληθεί σπάσιμο του άξονα της φτερωτής.

Πιθανές αιτίες:

 • Απόφραξη της περιοχής κατάθλιψης
 • Η αντλία λειτουργεί περισσότερο προς τα αριστερά στην καμπύλη
 • Κακός σχεδιασμός σωληνώσεων

ΑΕΡΙΣΜΟΣ (Η ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΑΕΡΑ)

Αερισμός (ή παγίδευση αέρα)

Η παγίδευση αέρα συμβαίνει όταν φυσαλίδες βρίσκονται στο υγρό πριν φτάσουν στην φτερωτή. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν:

 • Το υγρό αερίζεται (για οποιονδήποτε λόγο) κοντά στην είσοδο της αντλίας.
 • Το υγρό βρίσκεται κοντά στο σημείο βρασμού του, όπως σε αντλία υγροποίησης.

Ενώ αυτό το πρόβλημα δεν είναι πάντα τόσο επιζήμιο (ή τόσο θορυβώδες) όσο τα προηγούμενα, μπορεί σίγουρα να προκαλέσει ζημιά στην φτερωτή, εάν δεν ελεγχθεί.

Προληπτικές ενέργειες αντιμετώπισης

 1. Ελέγξτε τα φίλτρα και τις ανεπίστροφες βαλβίδες – φραγμοί στην αναρρόφηση ή στη πλευρά κατάθλιψης μπορεί να προκαλέσουν ανισορροπία πίεσης στο εσωτερικό της αντλίας.
 2. Αναφορά στην καμπύλη της αντλίας – Χρησιμοποιήστε ένα μανόμετρο και/ή ένα παροχόμετρο για να κατανοήσετε πού λειτουργεί η αντλία σας στην καμπύλη. Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί στο καλύτερο σημείο απόδοσης. Η λειτουργία της αντλίας εκτός του σημείου βέλτιστης απόδοσης δεν προκαλεί μόνο υπερβολική ανακυκλοφορία, αναμένονται επίσης, μεγάλα ακτινικά φορτία, κραδασμοί, υψηλές θερμοκρασίες και μειωμένη απόδοσης.
 3. Επανεκτίμηση του σχεδιασμού σωλήνων – Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή που διασχίζει το υγρό από και προς την αντλία σας είναι ιδανική για τις συνθήκες λειτουργίας αυτής. Σχέδια με ανεστραμμένα “U” στην πλευρά αναρρόφησης μπορούν να παγιδεύσουν αέρα, ενώ σχέδια με γωνίες 90° αμέσως πριν από την αντλία μπορούν να προκαλέσουν αναταράξεις μέσα στην αντλία. Και τα δύο έχουν ως αποτέλεσμα προβλήματα αναρρόφησης και εμφάνιση σπηλαίωσης.

Η σπηλαίωση είναι ένα κοινό πρόβλημα στα συστήματα άντλησης, αλλά με σωστό μέγεθος αντλίας, σχεδιασμό σωληνώσεων και τη φροντίδα όλου του συστήματος, μπορεί να αποφευχθεί σε μεγάλο βαθμό η ζημιά στις αντλίες.

Μια ικανοποιητική μέθοδος για να προσδιορίσετε ποια από αυτά τα προβλήματα λαμβάνουν χώρα με την χρήση υπέρηχων ή ανάλυσης ταλαντώσεων είναι το αργό κλείσιμο της βαλβίδας κατάθλιψης.

Καθώς η βαλβίδα κατάθλιψης κλείνει:

 • Εάν ο θόρυβος / κραδασμοί βελτιωθούν – πρόκειται γιά σπηλαίωση.
 • Εάν ο θόρυβος και οι δονήσεις επιδεινωθούν – πρόκειται γιά επανακυκλοφορία.
 • Εάν ο θόρυβος και οι κραδασμοί παραμείνουν οι ίδιοι – πρόκειται γιά αερισμό (ή παγίδευση αέρα).

5 Προβλήματα από Κακή Λίπανση Ρουλεμάν

Οι εξοπλισμοί με κινούμενα μέρη βασίζονται στη συνεπή εφαρμογή λιπαντικών για να λειτουργούν σωστά. Οι διαχειριστές των εγκαταστάσεων που εργάζονται για τη βελτίωση των στρατηγικών παρακολούθησης της κατάστασής των εξοπλισμών, επωφελούνται από τη βελτίωση του χρόνου λειτουργίας των εξοπλισμών και τη μείωση του κόστους. Αυτές οι δύο έννοιες πηγαίνουν μαζί. Η λίπανση αποτελεί ουσιαστική πτυχή της παρακολούθησης της κατάστασης.

Για να διασφαλίσετε ότι το πρόγραμμά σας λειτουργεί σωστά, αποφύγετε αυτά τα πέντε κοινά λάθη λίπανσης:

1. Υπερβολική λίπανση

Μπορείτε να έχετε υπερβολικά πολύ από κάτι καλό. Όταν ένας εξοπλισμός δεν έχει λιπαντικό, το πρόβλημα θα εμφανιστεί σύντομα, συνήθως με αστοχία. Από την άλλη, η υπερβολική λίπανση μπορεί να έχει παρόμοιο αποτέλεσμα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να θυμάστε ότι τα λιπαντικά έχουν κάποιο όριο. Πολύ λιπαντικό μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή, κάτι που απαιτεί πρόσθετη συντήρηση και ώρες διακοπής λειτουργίας.

Ομοίως, η υπερβολική λίπανση μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία τσιμούχας. Τα πιστόλια λίπανσης μπορούν να παράγουν ένα εξαιρετικό επίπεδο πίεσης και, όταν είναι υπερβολική, βλάπτουν τα έδρανα. Ομοίως, όταν το γράσο στεγνώνει και σπάει, η πίεση του επιπρόσθετου λιπαντικού μπορεί να προκαλέσει τη διάσπασή του, προκαλώντας περαιτέρω βλάβη στα έδρανα. Η χρήση υπερήχων μπορεί να βοηθήσει τους τεχνικούς να γνωρίζουν πότε είναι αρκετό.

2. Μη επαρκής λίπανση

Η έλλειψη λιπαντικού είναι πιθανόν ένα από τα ευκολότερα προβλήματα να εντοπιστούν. Οι εξοπλισμοί που δεν συντηρούνται σωστά θα ξεχωρίσουν σύντομα. Συνήθως, η υπερβολική θερμότητα και θόρυβος θα ακτινοβολούν από τον εξοπλισμό έως ότου φτάσει στην αποτυχία. Αυτά τα συμπτώματα είναι εύκολο να εντοπιστούν, αλλά μέσα σε μια θορυβώδη εγκατάσταση, θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα.

Ο εξοπλισμός υπερήχων, όπως το Ultraprobe® 201 Grease Caddy, μπορεί να βοηθήσει τις εγκαταστάσεις να εξοικονομήσουν κόστος λειτουργίας παρέχοντας μια οπτικοποίηση υπερηχητικών κυμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, το προσωπικό θα γνωρίζει ακριβώς πότε ένας εξοπλισμός χρειάζεται λίπανση και πότε βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Αυτή η διαδικασία εξοικονομεί ανθρωποώρες έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν σε καταστάσεις μεγαλύτερης ανάγκης. Επιπλέον, η συσκευή είναι εύκολη στη χρήση, ακόμη και σε πολυσύχναστα και θορυβώδη περιβάλλοντα.

3. Χρησιμοποίηση λάθος λιπαντικού

Όχι μόνο η χρήση λανθασμένου λιπαντικού μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία του εξοπλισμού, αλλά μπορεί επίσης να ακυρώσει την εγγύηση του μηχανήματος. Οι κατασκευαστές μηχανημάτων συνήθως προτείνουν συγκεκριμένα λιπαντικά για κάθε εξοπλισμό.

Αυτές οι οδηγίες πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, διαφορετικά τα χρήματα για αντικατάσταση πιθανότατα θα προέρχονται από τον προϋπολογισμό του τμήματος σας.

Όπως αναφέρεται στο περιοδικό Machinery Lubrication, το ιξώδες είναι μια από τις πιο σημαντικές ιδιότητες ενός λιπαντικού. Χρησιμοποιώντας ένα λάδι ή γράσο με ιξώδες που διαφέρει από τη σύσταση του κατασκευαστή είναι μια συνταγή για αποτυχία. Διαβάστε προσεκτικά όλη την τεκμηρίωση και ακολουθήστε τις οδηγίες ακριβώς.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι τα πρόσθετα θα αλλάξουν τη σύνθεση και το ιξώδες των λιπαντικών σας. Εάν προσθέτετε αφρώδεις παράγοντες, αντιοξειδωτικά ή αναστολείς της διάβρωσης στο λιπαντικό σας, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει αλλάξει το διάλυμα πέρα από τα στοιχεία που ορίζει ο κατασκευαστής του εξοπλισμού.

4. Ανάμιξη λιπαντικών

Δεν είναι όλα τα λιπαντικά ίδια. Στην πραγματικότητα, η ανάμιξη λανθασμένων ειδών λιπαντικών μπορεί να είναι εξίσου βλαβερή και να μην λιπαίνει καθόλου. Σύμφωνα με το περιοδικό Machinery Lubrication, η ανάμιξη συνθετικών λιπαντικών με λιπαντικά που έχουν βάση το πετρέλαιο μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, οδηγώντας σε διαρροές και καταστροφικές βλάβες.

Σύμφωνα με την πηγή, όταν τα λανθασμένα λιπαντικά αναμιγνύονται, κινδυνεύουν να επεκτείνουν ή να συρρικνώσουν τις κοντινές τσιμούχες, προκαλώντας την αστοχία τους. Αυτά τα προβλήματα οδηγούν σε αυξημένες δαπάνες, καθώς οι εν λόγω εξοπλισμοί πρέπει να αντικατασταθούν.

Παρόμοια προβλήματα παρουσιάζονται όταν ένα μη συμβατό πυκνωτικό προστίθεται στο γράσο. Το μείγμα μπορεί να γίνει ασταθές και ακατάλληλο για χρήση στα περισσότερα μηχανήματα. Η συνοχή του λιπαντικού μπορεί να διαφέρει πολύ και να γίνει αναξιόπιστη. Όχι μόνο υποφέρουν τα μηχανήματα ως αποτέλεσμα, αλλά και το γράσο πρέπει να αφαιρεθεί, οδηγώντας σε περαιτέρω έξοδα.

5. Μόλυνση λιπαντικού

Μία από τις κύριες αιτίες της πρόωρης αστοχίας ρουλεμάν είναι η μόλυνση με λιπαντικά. Όχι μόνο βλάπτουν τα μηχανήματα, αλλά μπορεί επίσης να είναι ακριβό να αφαιρεθεί και να καθαριστεί. Η κατανόηση του τρόπου και του λόγου με τον οποίο συμβαίνει η μόλυνση είναι το πρώτο βήμα για την πρόληψη των πρόωρων αποτυχιών. Για παράδειγμα, η μόλυνση μπορεί να προέρχεται από σωματίδια στον αέρα του περιβάλλοντος, βρωμιά από έξω από την εγκατάσταση ή από παράγοντες μέσα στην ίδια τη μηχανή.

Μια πολιτική παρακολούθησης της κατάστασης που περιλαμβάνει πρωτόκολλα νοικοκυριού θα διασφαλίσει ότι η μόλυνση έχει ελάχιστη επίδραση στο χρόνο λειτουργίας του εξοπλισμού. Ωστόσο, ο οπτικός έλεγχος μπορεί να μην επαρκεί για να διαπιστωθεί εάν έχει συμβεί μόλυνση. Ένα εργαλείο υπερήχων μπορεί να εντοπίσει ασυμφωνίες στην υπερηχητική απόδοση ενός ρουλεμάν, ενημερώνοντας το προσωπικό συντήρησης πολύ πριν από την αποτυχία του εξοπλισμού.

Ένα βελτιωμένο πρόγραμμα λίπανσης ξεκινά με ακριβή δεδομένα. Είτε η εγκατάστασή σας χρησιμοποιεί μια στρατηγική λίπανσης που ανάλογα με τίς συνθήκες είτε μια προληπτική μέθοδο, οι τεχνικοί σας χρειάζονται περισσότερα δεδομένα εάν πρόκειται να σημειώσουν πρόοδο.

UE Systems - UP-401 Grease Caddy Pro

Το Ultraprobe® 401 Digital Grease Caddy Pro είναι ο τέλειος συνδυασμός λογισμικού διαχείρισης δεδομένων και προηγμένης ψηφιακής τεχνολογίας. Με αυτήν τη συσκευή all-in-one, το προσωπικό λίπανσης μπορεί να δημιουργήσει μια βάση  επιπέδων ντεσιμπέλ, και στη συνέχεια να πάρει δεδομένα πριν και μετά τη λίπανση για να εξασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός λειτουργεί σωστά. Εκτός από την επίλυση αυτών των προβλημάτων στην πηγή τους, η συσκευή επιτρέπει γρήγορους υπολογισμούς κόστους σχετικά με το πρόγραμμα λίπανσης.

Η συσκευή είναι συμβατή με την πλατφόρμα Mechbase της ΑΡΠΕΔΩΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη συσκευή Ultraprobe® 401 Digital Grease Caddy Pro επικοινωνήστε μαζί μας.


Ανακοινώνουμε την ενσωμάτωση του Evocon

Είμαστε περήφανοι να σας ανακοινώσουμε τη συμβατότητα με το εξαιρετικό λογισμικό Evocon OEE.

evocon-maintnode.

Το Evocon είναι ένα οπτικό και φιλικό προς το χρήστη λογισμικό OEE που αυτοματοποιεί τη συλλογή δεδομένων από μηχανήματα και παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την απόδοση παραγωγής.

ezgif.com

Η χρήση του EVOCON με το μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα Maintnode, σας επιτρέπει να:

 • Παρακολουθείτε τον χρόνο διακοπής της παραγωγής.
 • Παρακολουθείτε μικρές παύσεις ή απώλειες ταχύτητας στην παραγωγή.
 • Συγκρίνετε τις επιδόσεις των μηχανημάτων με μετρήσεις πολλαπλών αισθητήρων. 

Αυτά είναι μερικά από τα οφέλη που αποκομίζουν οι πελάτες μας από την ενσωμάτωση με το λογισμικό της EVOCON:

 • Εφαρμογή της λύσης του Evocon χωρίς επιπλέον εξοπλισμό. Χρησιμοποιείστε τον εξοπλισμό Maintnode που ήδη έχετε.
 • Εφαρμογή διαδικασιών προληπτικής συντήρησης.
 • Σύνδεση του ΟΕΕ με την κατάσταση λειτουργίας του μηχανήματος.
 • Αύξηση της τεχνικής διαθεσιμότητας μηχανημάτων.

Εάν ενδιαφέρεστε να μειώσετε τον χρόνο διακοπής της παραγωγής λόγω μη προγραμματισμένων δραστηριοτήτων συντήρησης και να αυξήσετε τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού σας, επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα.


Στατιστικοί συναγερμοί στο πρόγραμμα διαγνωστικής συντήρησης

Οι συναγερμοί σε ένα πρόγραμμα διαγνωστικής συντήρησης είναι εξαιρετικά κρίσιμοι γιά την αποδοτικότητα της διαδικασίας. Δείχνουν που πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή του χρήστη.

Αυτό γιατί οι περισσότερες μηχανές σε μία εγκατάσταση δεν παρουσιάζουν προβλήματα. Τελικά αν οι συναγερμοί τεθούν σωστά ο χρήστης θα ασχοληθεί με τα πάγια που έχουν πραγματικά πρόβλημα.

Η πιο απλή μέθοδος συναγερμών είναι η σύγκριση τρέχουσα τιμής με την τιμή βάσης. Μεταβολή όμως στην λειτουργία του εξοπλισμού (ταχύτητα, φορτίο) ή ακόμα και στις περιβαλλοντικές συνθήκες μεταβάλει το μέγεθος που μετράνε οι αισθητήρες που χρησιμοποιούμε δημιουργώντας τον κίνδυνο εμφάνισης ψευδο-συναγερμών. Αυτοί μειώνουν την εμπιστοσύνη στο σύστημα διαγνωστικής συντήρησης που έχει εφαρμοσθεί ενισχύοντας τον κίνδυνο για απόκρυψη της πραγματικής βλάβης.

Η διεθνής κοινότητα της συντήρησης για να καταπολεμήσει το φαινόμενο προτείνει όλο και περισσότερο τη χρήση στατιστικών μεθόδων για την παρακολούθηση του εξοπλισμού. Η στατιστική ανάλυση στην πραγματικότητα εξηγεί πόσο κάτι αποκλίνει από την «κανονική» κατάσταση.

Η μέθοδος στηρίζεται στην έννοια της τυπικής απόκλισης ή σ. Πρόκειται για μία κατανομή των δεδομένων που περιγράφεται οπτικά από την παρακάτω εικόνα:

Οι μετρήσεις που απέχουν μέχρι 1 x σ από το μέσο όρο αποτελούν το 68% των μετρήσεων ενώ οι μετρήσεις που απέχουν μέχρι 2 x σ αποτελούν το 95% των μετρήσεων. Όπως γίνεται κατανοητό δεδομένα ακόμα πιο μακριά από το κέντρο είναι σίγουρα ενδείξεις ότι η μηχανή λειτουργεί όπως εκτός «κανονικότητας».

Στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης του λογισμικού μας DataRunner προσθέσαμε ένα βοηθό οδηγό για τον ορισμό στατιστικών συναγερμών.

Ο χρήστης έχοντας συλλέξει δεδομένα με όποια από τις υποστηριζόμενες  μεθόδους, μεταβαίνει στο  σημείο μέτρησης. Εκεί θα συναντήσει την νέα επιλογή:

Statistical alarms

Στη συνέχεια θα κληθεί να επιλέξει τη μέτρηση στην οποία θα βασιστεί.  Για μετρήσεις ταλαντώσεων αυτό μπορεί να είναι RMS, Peak, Peak-to-Peak, Crest factor επιτάχυνσης/ταχύτητας/μετατόπισης. Αναφορικά με φασματική ανάλυση στατιστικοί συναγερμοί εφαρμόζονται επίσης σε τιμή περιοχής φάσματος.

statistical alarms choice

Με βάση τις μετρήσεις που επιλέχτηκαν ο οδηγός προτείνει τιμές για τους συναγερμούς. Σε αυτό το σημείο χρήστης ο οποίος γνωρίζει τη συμπεριφορά του μηχανήματος μπορεί αν θέλει να πραγματοποιήσει αλλαγές και τελικά να οριστικοποιήσει τους συναγερμούς.

add statistical alarms

alarms

Για ένα πρόγραμμα διαγνωστικής συντήρησης ο χρόνος που δαπανούμε στον ορισμό των συναγερμών είναι από τις πιο συμφέρουσες δαπάνες σε όλο το πρόγραμμα. Φροντίζουμε οι δαπάνες αυτές να είναι ακόμα μικρότερες βελτιστοποιώντας το αποτέλεσμα.

Αν ενδιαφέρεστε να βελτιώσετε την αξιοπιστία του εξοπλισμού σας πατήστε εδώ.


Εγκατάσταση MAINTNODE - διεπαφή με CMMS στην ΕΕΑΑ ΑΕ

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης AEεμπιστεύτηκε τα μόνιμα σύστημα MAINTNODE της ΑΡΠΕΔΩΝ σαν ένα μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος προβλεπτικής συντήρησης του εξοπλισμού 9 εργοστασίων της. Εγκαταστάθηκαν μόνιμοι αισθητήρες κατάστασης (υπερήχων και επιταχύνσεων) για την επίβλεψη των ρουλεμάν των κύριων παγίων της παραγωγής σε πραγματικό χρόνο.

Κεντρική μονάδα περισυλλογής δεδομένων
Κεντρική μονάδα περισυλλογής δεδομένων
Υπομονάδα Περισυλλογής Δεδομένων με μόνιμους αισθητήρες Υπερήχων
Υπομονάδα Περισυλλογής Δεδομένων με μόνιμους αισθητήρες Υπερήχων

Επιπλέον το σύστημα MAINTNODE προγραμματίστηκε για την παρακολούθηση του χρόνου λειτουργίας του κάθε παγίου ξεχωριστά. Έτσι δίνεται η δυνατότητα για τη γνώση σε πραγματικό χρόνο μέσω ενός μόνο συστήματος, των επιδόσεων της παραγωγής αλλά και της δομικής κατάστασης του εξοπλισμού.

Διάγραμμα πραγματικού χρόνου διακοπής και επανεκκίνησης λειτουργίας μηχανής
Διάγραμμα πραγματικού χρόνου διακοπής και επανεκκίνησης λειτουργίας μηχανής
Διάγραμμα πραγματικού χρόνου αισθητήρα
Διάγραμμα πραγματικού χρόνου αισθητήρα

Τα δεδομένα συλλέγονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα Mechbase της ΑΡΠΕΔΩΝ. Στην πλατφόρμα παρουσιάζονται τα δεδομένα των εγκαταστάσεων ανά μηχάνημα με αναλυτικά διαγράμματα από το σύνολο των μετρήσεων. Επιπλέον μέσα από την πλατφόρμα Mechbase ορίστηκαν συναγερμοί για κάθε μηχάνημα ξεχωριστά.

Τέλος δημιουργήθηκε διεπαφή των συστημάτων της ΑΡΠΕΔΩΝ με το λογισμικό συντήρησης (CMMS) της ΕΕΑΑ. Έτσι το προσωπικό της συντήρησης δε χρειάζεται να αλλάξει τα οικεία εργαλεία που χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση (CMMS). Έχει την δυνατότητα όμως να τα επεκτείνει λαμβάνοντας αυτόματα επιπλέον κρίσιμες πληροφορίες από τους αισθητήρες οι οποίες αναφέρονται στην πραγματική κατάσταση του εξοπλισμού (δείκτες παραγωγικότητας – KPI’s και επίπεδο καταπόνησης των στοιχείων μηχανών) και βοηθούν σε πιο ενημερωμένες αποφάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα μας επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικώς είτε μέσα από την φόρμα επικοινωνίας) στο site μας.


9η Εκπαίδευση και Πιστοποίηση στους Υπερήχους – Level I

Για 9η φορά πραγματοποιήθηκε η τετραήμερη εκπαίδευση / πιστοποίηση Cat Ι ISO 18436-8 / LEVEL I ASNT SNT-TC-1A στην προληπτική συντήρηση με υπερήχους.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε 2 – 5 Απριλίου 2019 στο ξενοδοχείο BEST WESTERN FENIX στην Γλυφάδα, με εισηγητή τον εκπαιδευτή Craig Armstrong της Ue Systems Inc.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες για την επιτυχία τους.

Οι εταιρείες που συμμετείχαν στο Cat Ι / Level I είναι ΟΤΕ - COSMOTE, ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα γεγονότα που θα ακολουθήσουν.


Εκπαίδευση και Πιστοποίηση στους Υπερήχους - Level I

Για 8η φορά έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ τετραήμερη εκπαίδευση / πιστοποίηση Cat Ι ISO 18436-8 / LEVEL I ASNT SNT-TC-1A στην προληπτική συντήρηση με ηπερήχους.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε τις ημερομηνίες 24 - 27 Απριλίου με εισηγητή τον κορυφαίο εκπαιδευτή Peter Boon της Ue Systems Inc.

Το ποσοστό επιτυχίας ήταν 100%.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες.

Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα γεγονότα που θα ακολουθήσουν.


Συντήρηση εξοπλισμού στην IoT εποχή

Με τις απαιτήσεις συνεχώς να αυξάνονται είναι σημαντικό η γραμμή παραγωγής να παραμένει διαρκώς στο βέλτιστο επίπεδο λειτουργίας. Χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και πρακτικές στη συντήρηση εξοπλισμού αυτό είναι πλέον προσιτό, εύκολο και πάνω απ’ όλα αποτελεσματικό.

Ανάλυση της αξίας προηγμένων τεχνικών συντήρησης

Ας κάνουμε λοιπόν μια αναδρομή μέσω ενός παραδείγματος για τις παλιές πρακτικές πρόληψης. Φανταστείτε ότι εγκαταστήσατε μία καινούρια μηχανή συσκευασίας στη γραμμή παραγωγής σας πριν τρεις μήνες για να συσκευάζετε μεγαλύτερα αντικείμενα. Για τις ανάγκες συσκευασίας της γραμμής παραγωγής σας εναλλάσσετε μεταξύ του νέου μηχανήματος και του ήδη υπάρχοντος. Έτσι τους τρεις αυτούς μήνες έχετε συσκευάσει 5.000 αντικείμενα στο νέο πάγιο. Όμως ο κατασκευαστής προτείνει αλλαγή των ρουλεμάν κάθε τρεις μήνες ή κάθε 15.000 συσκευασίες. Αφού πέρασαν τρεις μήνες από την αγορά του μηχανήματος προβαίνετε σε μία ακριβή αλλαγή των ρουλεμάν ώστε να είστε σύμφωνοι με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αυτό είναι ένα παράδειγμα προληπτικής συντήρησης.

Ανάλυση της αξίας των νέων τεχνικών συντήρησης

Ολοκληρωμένο Σύστημα Συντήρησης Πολλαπλών Αισθητήρων

Τώρα φανταστείτε το ίδιο ακριβώς σενάριο με την μόνη διαφορά  ότι το μηχάνημα το οποίο εγκαταστήσατε το εισάγετε στο πρόγραμμα συντήρησής σας. Με ένα συνδυασμό αισθητήρων ελέγχετε διαρκώς την κατάσταση του παγίου σας. Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα συσκευασίας για 3 μήνες και έχετε συσκευάσει 14.000 αντικείμενα. Τότε λαμβάνετε μία ειδοποίηση ότι έχετε ακόμη 1.000 πακέτα μέχρι να χρειαστεί να αλλάξετε τα ρουλεμάν. Αυτό είναι ένα παράδειγμα προβλεπτικής συντήρησης. Προλαμβάνει βλάβες και ειδοποιεί για εργασίες συντήρησης οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στη δική σας χρήση για τον εξοπλισμό προκαταβολικά πριν υπάρξει κίνδυνος βλάβης.

Προληπτική Συντήρηση vs Προβλεπτική Συντήρηση

Οι βιομηχανικοί κλάδοι είναι ήδη εναρμονισμένοι με την έννοια της προληπτικής συντήρησης αλλά η προβλεπτική συντήρηση έχει τα δικά της πλεονεκτήματα με τα οποία μπορεί να προσφέρει στην παραγωγή.

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης τίθενται σε ενέργεια με βάση χρόνο, συμβάντα ή ενδείξεις. Η ηλικία του εξοπλισμού όπως και οι προτάσεις του κατασκευαστή λαμβάνονται υπόψη. Ουσιαστικά η προληπτική συντήρηση είναι η προγραμματισμένη συντήρηση. Όμως, όπως το παράδειγμα με τη μηχανή συσκευασίας, αυτή η χρονικά βασισμένη προσέγγιση στη συντήρηση πιθανώς δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική κατάσταση του εξοπλισμού και μπορεί να οδηγήσει σε συντήρηση ανεξάρτητα του αν αυτή είναι αναγκαία σύμφωνα με την κατάσταση του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων του.

Από την άλλη, η προβλεπτική συντήρηση βασίζεται στην πραγματική κατάσταση του εξοπλισμού αντί σε χρονικούς παράγοντες. Χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό αισθητήρων πραγματοποιείται συγχώνευση των μετρήσεων και εξαγωγή χαρακτηριστικών. Πραγματοποιείται κατηγοριοποίηση και με βάση αλγορίθμους πρόβλεψης ή/και τη γνώμη των ειδικών προβλέπονται βλάβες πριν συμβούν και δίνεται στην εταιρία αρκετός χρόνος για να προγραμματίσει η συντήρηση. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους μηχανικούς πεδίου να διορθώσουν τη βλάβη πριν καν συμβεί.

Όπως είναι προφανές στην προβλεπτική συντήρηση χρησιμοποιούνται προηγμένες τεχνικές και αισθητήρες όπως:

 • Αισθητήρες ταλαντώσεων (Επιταχυνσιόμετρα) μετρούν την κίνηση της μηχανής και εντοπίζουν μηχανικά σφάλματα που εξελίσσονται.
 • Αναλυτές ρευμάτων παρακολουθούν την κατάσταση των ηλεκτρικών στοιχείων του συστήματος.
 • Αισθητήρες θερμοκρασίας.
 • Θερμικές εικόνες από απόσταση με φορητές συσκευές χρησιμοποιούνται για να προσπελάσουμε και να αποθηκεύσουμε τη θερμοκρασία και την υπέρυθρη εικόνα του εξοπλισμού παραγωγής.
 • Αισθητήρες υπερήχων χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση διαρροών και για την επιθεώρηση μηχανικών και ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

Επέκταση των Εφαρμογών

Ποιος ο λόγος που χρησιμοποιείται η προληπτική συντήρηση αφού η προβλεπτική συντήρηση έχει τόσο θετικά αποτελέσματα; Το αρχικό κόστος εγκατάστασης το οποίο, μέχρι πρόσφατα, ήταν υψηλό συγκριτικά με την προληπτική μέθοδο.

Όμως η προβλεπτική συντήρηση προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση κόστους μειώνοντας το χρόνο που ένα πάγιο είναι εκτός λειτουργίας αλλά και μειώνοντας το κόστος των λοιπών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. Η επένδυση σε ένα προβλεπτικό σύστημα συντήρησης αποδίδει έως και 10 φορές το κόστος της για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου σύμφωνα με μελέτη της Roland Berge.

Αυτά τα δεδομένα σε συνδυασμό με τη μείωση κόστους των αισθητήρων αλλά και της υπολογιστικής ισχύος που βιώνουμε σήμερα, κάνουν την προβλεπτική συντήρηση προσιτό και απαραίτητο εργαλείο για μία βιομηχανική μονάδα. Έτσι οι δυνατότητες αυξάνονται και ανοίγουν νέες πόρτες στον έλεγχο και την επιτήρηση του εξοπλισμού.

Με τη χρήση πολλαπλών αισθητήρων και την ανάπτυξη προηγμένων φορητών-φερόμενων αλλά και σταθερών συστημάτων, η συντήρηση μπορεί να είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη. Μπορεί κανείς να μετρήσει εύκολα και με ταχύτητα τα σημεία ενδιαφέροντος ακόμη και με πολλαπλούς, διαφορετικούς αισθητήρες την ίδια στιγμή. Οι διαφορετικοί τύποι μετρήσεων δίνουν αποτελέσματα με μεγαλύτερη ακρίβεια και βοηθούν στην ακριβέστερη ταυτοποίηση των προβλημάτων και την εκτίμηση της κατάστασης του παγίου.

Η εξέλιξη όμως δε σταματά εδώ. Οι δυνατότητες δικτύωσης προσφέρουν άμεση αποθήκευση των δεδομένων και επικοινωνία των συστημάτων με τα εργαλεία λογισμικού της παραγωγής. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται λάθη και παραλήψεις από τη μεταφορά των δεδομένων με παλαιές μεθόδους. Επιπλέον μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στην κατάσταση της εγκατάστασης από παντού και να πάρει αποφάσεις για τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Με τα μόνιμα συστήματα και το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) δίνεται η δυνατότητα για επαναλαμβανόμενες, ακριβείς και πλήρεις μετρήσεις σε δυσπρόσιτα ή απομακρυσμένα μέρη οποιαδήποτε στιγμή χωρίς την ανάγκη για μετακίνηση προσωπικού.

Όταν τα παραπάνω υλοποιηθούν σε μια πλατφόρμα λογισμικού η οποία είναι ευέλικτη και ασφαλής τα αποτελέσματα είναι αξεπέραστα σε σχέση με τις συνήθεις πρακτικές συντήρησης και παρακολούθησης που υπάρχουν μέχρι σήμερα.