Πυροπροστασία

  • Εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης.
  • Μελέτη και κατασκευή.
  • Ακριβής εφαρμογή εθνικών κανονισμών.
  • Δυνατότητα εφαρμογής Ευρωπαικών προτύπων ή κανονισμών άλλων χωρών.
  • Επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων / εκτίμηση αποτελεσματικότητας.
  • Χρήση λογισμικού εξομοίωσης:
  • Αναβαθμίσεις.
  • Πιστοποίηση εγκαταστάσεων από ανεξάρτητο οργανισμό.